ပ်က္စီးယိုယြင္းတဲ့ေျမယာကို ေဆြးျမည့္တဲ့ ေကာ္ဖီေစ့မ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာ စိမ္းလန္းဆိုေျပတဲ့ေတာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ သုေတသီမ်ား

Costa Rica ရွိ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတဲ့ ယခင္လယ္ယာေျမမ်ားသို႔ ပုပ္သိုးသြားတဲ့ေကာ္ဖီ ထရပ္ကား ၃၀ ကို ျဖန္႔က်ဲၿပီးေနာက္ အံ့ၾသဖြယ္ရလဒ္မ်ားကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္ ။ ၿဗိတိသွ်ေဂဟစနစ္အသင္းဂ်ာနယ္ Ecological Solutions and Evidence တြင္ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈရဲ႕ ဦးေဆာင္စာေရးဆရာ ေဒါက္တာ Rebecca Cole က ေျပာင္းလဲမႈကို“ သိသာထင္ရွားတယ္” လို႔ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္ ။

.

“ ေကာ္ဖီေစ့အေဆြးအျမည့္မ်ားျဖင့္ ကုသထားတဲ့ဧရိယာက ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေတာအုပ္ငယ္တစ္ခုအျဖစ္ သို႔ေျပာင္းလဲသြားတယ္” လို႔ Cole က ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္ ။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ ETH-Zurich နဲ႔ University of Hawai’i မွသုေတသီမ်ားက ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြမွာ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈ ျမန္ဆန္ခဲ့တဲ့ Costa Rica ေတာင္ပိုင္း Coto Brus ခ႐ိုင္က ေျမယာတစ္ခုမွာ ေဆြးျမည့္တဲ့ေကာ္ဖီေစ့ေတြ နဲ႔ ၃၅ မီတာမွ ၄၀ မီတာ အက်ယ္အဝန္း ဖုံးလႊမ္းခဲ့ပါတယ္ ။

.

ေကာ္ဖီေစ့မွ ကာဗြန္၊ ႏိုက္ထ႐ိုဂ်င္နဲ႔ ေဖာ့စဖရပ္စ္တို႔ ပါဝင္တဲ့ အာဟာရဓာတ္မ်ားက က်ယ္ျပန႔္တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ေျမဆီလႊာကို ျမႇင့္တင္ေပးပါတယ္ ။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွာ ေဆြးျမည့္တဲ့ေကာ္ဖီေစ့ေတြက ေလနဲ႔ တိရစာၦန္မ်ားမွေပါက္ဖြားလာတဲ့ ဇာတိသစ္ပင္မ်ိဳးစိတ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ ကုသထားတဲ့ေျမဟာ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမတ္ေတြ သစ္ပင္ေတြ ထြက္လာခဲ့ပါတယ္ ။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေဆြးျမည့္တဲ့ေကာ္ဖီေစ့ေတြဟာ စိုက္ပ်ိဳးေျမေဟာင္းမ်ားကို အပူပိုင္းသစ္ေတာျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အရွိန္ျမႇင့္တင္ေပးတယ္လို႔ သိရပါတယ္ ။

.

ထိုပ်က္စီးသြားတဲ့ေျမယာကို မျပဳျပင္ဘဲထားလွ်င္ စြန႔္ပစ္ပစၥည္းမ်ားက ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ အမႈိက္ပုံမ်ားနဲ႔ အဆုံးသတ္သြားႏိုင္ပါတယ္ ။ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္တဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား၊ ေျမဆီလႊာမ်ားျပန္လည္ရွင္သန္ေစရန္ ေဆြးျမည့္တဲ့ေကာ္ဖီေစ့ကို သုံးျခင္းျဖင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရရွိႏိုင္ေၾကာင္း Cole ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ ။

ေဆြးျမည့္တဲ့ေကာ္ဖီေစ့ သာမဟုတ္ဘဲ လိေမၼာ္ခြံမ်ား အျခားစိုက္ပ်ိဳးလို႔မရတဲ့ အရာေတြနဲ႔လည္း စမ္းသပ္ႏိုင္တယ္” လို႔ Cole ကဆိုပါတယ္ ။ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာသစ္ေတာမ်ားျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ထုတ္လုပ္မႈက ပိုမိုထိေရာက္ေစလိမ့္မယ္လို႔ သုေတသီမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါတယ္ ။

JRose (Mckzone Daily)

Source : theepochtimes

Be the first to comment on "ပ်က္စီးယိုယြင္းတဲ့ေျမယာကို ေဆြးျမည့္တဲ့ ေကာ္ဖီေစ့မ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္အၾကာမွာ စိမ္းလန္းဆိုေျပတဲ့ေတာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့တဲ့ သုေတသီမ်ား"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*