ေက်ာင္းလခအစား ပလပ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကိုသာ လက္ခံၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံးကိုေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း (႐ုပ္သံ)

အိႏၵိယ္ႏိုင္ငံ စိမ္းလန္းစိုေျပေသာ Guwahati ေတာင္ကုန္းမ်ားေပၚရွိ Pamohi ႐ြာမွာ Akshar Foundation ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတည္ရွိေနပါတယ္။ ဤအခမဲ့သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေက်ာင္းဟာ ၎၏ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာေရးႏွင့္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအတြက္ အေရးႀကီးေသာအရင္းအျမစ္ႏွစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိပါတယ္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ Assam ျပည္နယ္၏ ဤအစိတ္အပိုင္း၌လူဦးေရဟာ အထူးသျဖင့္စီးပြါးေရးစံႏႈန္းေအာက္တြင္သာရွိပါတယ္။ ေက်ာင္းတည္ေထာင္သူ Mazin Mukhtar ႏွင့္ Parmita Sharma တို႔ဟာ ၎တို႔၏စိတ္ကူးကို အုတ္မ်ားျဖင့္ နံရံမ်ားအျဖစ္သို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္ေျပာင္းလိုက္တဲ့အခါ ၎တို႔ဟာ ၎တို႔ရဲ႕အစီအစဥ္ကို အကြက္က်က်စီစဥ္ထားခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘယ္လိုစတင္ခဲ့လဲဆိုေတာ့ ၎တို႔ဟာ ေက်ာင္းလခအစား စြန္႔ပစ္ပလပ္စတစ္မ်ားကိုသာ လက္ခံခဲ့ၾကပါတယ္။ ၎ေက်ာင္းတြင္ အသက္ ၄ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အၾကား ေက်ာင္းသား ၁၁၀ ခန႔္ရွိပါတယ္။

.

၎တို႔ဟာ အပတ္တိုင္း ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ႕ပညာေရးရန္ပုံေငြအျဖစ္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္ ၂၅ အိတ္ေလာက္ယူလာခိုင္းပါတယ္။ ၎ေဒသရွိပတ္ဝန္းက်င္ဟာ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သုံးစြဲေနခဲ့တာေၾကာင့္ ပလပ္စတစ္မ်ားအား ေက်ာင္းသို႔ယူလာေစကာ ေဆာင္းရာသီတြင္ ပလပ္စတစ္မ်ားအား မီးပုံထဲထည့္ရႈိ႕ေစကာ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေႏြးေထြးေစခဲ့ပါတယ္။

.

တည္ေထာင္သူေတြက တစ္ခ်က္ခုတ္ ႏွစ္ခ်က္ျပတ္ေစဖို႔ စိတ္ကူးခဲ့ၾကပါတယ္။ မိဘမ်ားကလည္း ၎တို႔၏ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းသို႔ေစလႊတ္ရန္ႏွင့္ ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားအား မရည္႐ြယ္ဘဲပစ္ျခင္းအားဆန႔္က်င္ရန္ ကတိျပဳထားခဲ့ၾကပါတယ္။

.

ထို႔အျပင္ Akshar ေဖာင္ေဒးရွင္းဟာ ၎၏ေက်ာင္းသားမ်ားကို အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတတ္ပညာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးၿပီး ေက်ာင္းတြင္ ၎တို႔၏ပလတ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကို အသုံးဝင္ေသာအရာမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳရန္လည္း သင္ၾကားေပးေနလ်က္ရွိပါတယ္။

.

၎တို႔ဟာ တင္းက်ပ္စြာ ထုပ္ပိုးထားတဲ့ပလပ္တစ္ဘူးမ်ားအား အုတ္မ်ားအျဖစ္သုံးကာ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ အသုံးျပဳသလို ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ဤပလတ္စတစ္ပုလင္းမ်ားကို ေရာင္းခ်လို႔ရတဲ့ေငြမ်ားကို ေက်ာင္းတြင္ ၎တို႔ရဲ႕သင္ေထာက္ကူျပဳအေျခခံပစၥည္းမ်ားအား ျပန္လည္ဝယ္ယူႏိုင္ပါတယ္။

Mahatma Gandhi ၏အႀကံဥာဏ္ျဖင့္ inspire ယူထားတဲ့ အဆိုပါ Akshar Foundation ဟာ ၎တို႔ရဲ႕ေက်ာင္းသားမ်ားအား လက္ေတြ႕က်ေသာပညာေရးကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ၎ဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ဆိုလာျပားမ်ားတပ္ဆင္ရန္ ၊ လည္ပတ္ရန္ႏွင့္ေက်ာင္း၏ရႈခင္းဒီဇိုင္းအေနအထားမ်ားကိုပါ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

ဤအရာအားလုံးျဖင့္ ေက်ာင္း၏သတ္မွတ္ခ်က္အတြင္းၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ျခင္းဟာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ပညာေရးႏွင့္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈက မွန္ကန္ေသာလမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု ၎တို႔အား လက္ေတြ႕က်က်ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားေပးစြမ္းေစပါတယ္။

Mia (Mckzone Daily)

Source : gtgoodtimes

Be the first to comment on "ေက်ာင္းလခအစား ပလပ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကိုသာ လက္ခံၿပီး တစ္ၿမိဳ႕လုံးကိုေျပာင္းလဲေစခဲ့တဲ့ စာသင္ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း (႐ုပ္သံ)"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*